Mange pasienter med hjertesvikt har også symptomer på depresjon og angst, og depresjon kan forverre prognosene ved hjertesvikt. Det er kjent at depresjon og angst er forbundet med økt risiko for fedme, inaktivitet, alkoholmisbruk og røyking, som alle kan være ledd i utviklingen av hjertesvikt. Ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har nå forskere ved NTNU funnet en sammenheng mellom symptomer på depresjon og framtidig hjertesvikt.

Les også: Friske med fedme har økt risiko for hjertesvikt

Innen 2008 hadde 1.499 av drøyt 62.500 inkluderte deltakere i HUNT2 (1995–1997) utviklet og fått diagnostisert eller dødd av hjertesvikt. Basert på svarene på til sammen sju spørsmål som omhandlet symptomer på depresjon, skilte forskerne deltakerne i tre grupper: ikke deprimert, lettere deprimert eller moderat til alvorlig deprimert. Blant de 3,2 % som led av alvorlig depresjon viste det seg at risikoen for å utvikle hjertesvikt var økt med om lag 40 % sammenlignet med personer uten depresjon, også etter at forskerne justerte for variabler som er kjent for å kunne påvirke resultatet (alder, kjønn, sosioøkonomisk status, etablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og tidligere hjerteinfarkt). Forskerne fant videre at risikoen økte i takt med hvor høyt deltakerne scoret på en poengskala for depresjonssymptomer.

5,1 % av de 62.500 nordtrønderne hadde alvorlige symptomer på angst, men her fant ikke forskerne noen statistisk signifikant sammenheng med risikoen for framtidig hjertesvikt. Blant personer med alvorlige symptomer på både angst og depresjon var hjertesviktrisikoen noe økt, men dette kunne forklares av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (bl.a. røyking, inaktivitet, BMI, kolesteroldiabetes, hvilepuls og høyt blodtrykk).

Dermed kunne forskerne konkludere med at depresjon, men ikke angst, er en uavhengig faktor som henger sammen med økt risiko for framtidig hjertesvikt. Forskerne tror årsaken kan ligge i at deprimerte ofte preges av usunn atferd, og mener en livsstil der man spiser usunt, røyker eller er lite aktiv kan gi betennelsestilstander i kroppen som hos noen kan føre til hjertesvikt. Deprimerte kan også ha vanskelig for å ta medisinene sine og følge opp råd fra legen, samtidig som depresjon i større grad enn angst kan utløse stresshormoner som forbindes med utviklingen av hjertesvikt.

Les mer: Førsteforfatter Lise Tuset Gustad har skrevet mer om potensielle årsaker til at depresjon øker risikoen for hjertesvikt i en post på #NTNUmedicine-bloggen. I den samme bloggposten viser hun også til anbefalinger om at pasienter med risiko for hjertesvikt screenes og behandles for depresjon.

Leave a reply