CARDELIR-studien ved Haukeland universitetssykehus har tidligere vist at eldre med aortastenose som behandles med den kateterbaserte metoden TAVI har redusert risiko for delirium i dagene etter inngrepet sammenlignet med de som gjennomgår en tradisjonell klaffeoperasjon. Delirium er relativt vanlig etter innsetting av ny aortaklaff hos eldre, og innebærer desorientering, oppmerksomhetssvikt, psykomotoriske forstyrrelser og søvnforstyrrelser. Nå tyder nye resultater fra CARDELIR-forskerne på at delirium ikke har vesentlig betydning for helsa til pasientene på lengre sikt.

– Vi fulgte opp deltakerne både én og seks måneder etter inngrepet. Etter én måned så vi at de som hadde fått delirium i motsetning til de øvrige pasientene hadde redusert evne til å gjennomføre mer komplekse gjøremål i hverdagen, men etter et halvt år var denne evnen igjen på samme nivå som før behandlingen. Pasientene som hadde fått delirium etter TAVI hadde også i større grad enn resten behov for hjelp med enkle hverdagsaktiviteter som å spise, vaske seg, kle på seg, gå på do og forflytte seg rundt én måned etter inngrepet, men ikke etter seks måneder, forteller studiens førsteforfatter Leslie Eide.

Til sammen deltok 136 kvinner og menn som var minst 80 år gamle og hadde alvorlig aortastenose i studien. Forskerne evaluerte funksjonsnivået ved hjelp av Barthel-indeksen, mens mer komplekse gjøremål som matlaging, husholdning og bruk av offentlig transport ble evaluert via The Nottingham Extended Activities of Daily Living-skalaen.

Studien viste også at TAVI-pasientene med delirium scoret noe lavere på kognitiv helse enn TAVI-pasientene uten delirium både før og seks måneder etter inngrepet. Det var imidlertid ingen negative endringer i den kognitive funksjonen over tid selv hos de av deltakerne som opplevde slik akutt forvirring.

– Dette er oppmuntrende, og står i motsetning til resultater fra deliriumsforskning etter eksempelvis hoftebrudd.

– Vi undersøkte også deltakernes selvrapporterte fysiske og mentale helse, og pasientene i begge behandlingsgruppene rapporterte betydelige forbedringer i sin fysiske helse seks måneder etter behandlingen, uavhengig av om de hadde opplevd delirium eller ikke. TAVI-pasientene scoret dårligere enn de som gjennomgikk tradisjonell kirurgi, og forskjellene økte fra før behandlingen til seks måneder senere, noe som trolig et uttrykk for at eldre aortastenosepasienter som tilbys TAVI er de som er mest skrøpelige i utgangspunktet, fortsetter Eide.

LES OGSÅ:

Færre får delirium (akutt forvirring) med ny aortastenosebehandling

Bedre livskvalitet og fysisk helse etter ny aortastenosebehandling

Leave a reply