Hjerneslag som rammer blodårer i områdene under hjernebarken (subkortikalt) er ofte relativt små og benevnes som lakunære infarkter. Infarktene kan gi lammelser i halve kroppen, men pasientene kommer seg gjerne raskere enn ved andre typer hjerneslag. Noen pasienter har imidlertid større lesjoner i disse sentrale områdene av hjernen, og kunnskapen om slike store subkortikale lesjoner er begrenset. Nå har forskere i Bergen studert hva som kjennetegner denne typen hjerneinfarkt og hvordan de skiller seg fra øvrige slag.

Ved hjelp av diffusjonsvektede MR-bilder lokaliserte forskerne hvor lesjonene befant seg hos 1.886 hjerneinfarktpasienter som ble behandlet ved Haukeland universitetssjukehus mellom 2006 og 2013. 128 av pasientene hadde store subkortikale lesjoner, mens 317 hadde mindre, lakunære infarkter. 588 hadde lesjoner i hjernebarken, og forskerne delte inn pasientene i disse tre gruppene, i tillegg til ei gruppe som omfattet samtlige 1.758 slag som ikke var store subkortikale lesjoner.

Pasientene med store subkortikale lesjoner hadde slag med høyere alvorlighetsgrad enn alle de tre andre gruppene. En høyere andel i denne gruppa hadde også blokkeringer i en del av den midtre hjernearterien. Årsaken til hjerneslaget var ukjent hos 61 % av pasientene med store subkortikale lesjoner, noe som var en høyere prosentandel enn i alle de tre andre gruppene.

Store subkortikale lesjoner medførte i tillegg oftere progressive nevrologiske symptomer, og var forbundet med høyere grad av funksjonshemming – beregnet ut fra Modifisert Rankin-skalaen – etter sju dager på sykehuset. Dette gjaldt også etter at analysene ble justert for den høyere alvorlighetsgraden forbundet med denne typen hjerneslag. Ifølge forskerne kan dette skyldes at slagene rammer områder av hjernen med større konsentrasjon av nerveutløpere enn for eksempel hjernebarken.

Forskerne kunne konkludere med at pasienter med store subkortikale lesjoner skiller seg fra øvrige slagpasienter på flere områder. Studien viste også at mange pasienter som presenterer med symptomer på lakunært infarkt i virkeligheten har større lesjoner. Resultatene tyder på at andre årsaker bidrar til disse større hjerneslagene sammenlignet med lakunære infarkter, noe som har betydning for hvordan pasientene skal følges opp. Dermed understreker studien hvor viktig det er å foreta diffusjonsvektet MR ved hjerneslag.

Leave a reply