Personer med insomni har problemer med å sovne, har gjentatte oppvåkninger gjennom natta og våkner gjerne tidlig om morgenen uten å klare å sovne igjen. Flere studier har koblet insomni til økt risiko for å utvikle hjertesvikt. Svekkelser i funksjonen til venstre hjertekammer er blant de tidligste tegnene på hjertesvikt, men en ny studie basert på ultralydundersøkelser fra Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) fant ingen sammenheng mellom funksjonen til venstre hjertekammer og symptomer på insomni hos friske nordtrøndere.

– Våre funn støtter dermed ikke en årsakssammenheng mellom insomni og hjertesvikt, sier førsteforfatter og NTNU-forsker Linn Beate Strand.

Lik hjertefunksjon med og uten insomni

Studien baserer seg på ultralydundersøkelser og spørreskjemadata fra totalt 788 kvinner og menn. Insomni ble definert som å ha minst ett av symptomene (innsovningsproblemer, stadige oppvåkninger, tidlig oppvåkning og dagtrøtthet) flere ganger i uka, og deltakerne ble gradert ut fra hvor mange av symptomene de rapporterte. De som hadde symptomer på insomni var mindre fysisk aktive, hadde lavere utdanning og var oftere røykere eller eks-røykere sammenlignet med de som ikke hadde søvnvansker, men funksjonen til venstre hjertekammer var like god både før og etter at forskerne hadde justert analysene for disse forskjellene.

– Vi så heller ingen sammenheng mellom redusert hjertefunksjon og antall symptomer på insomni. Dessuten var ingen av enkeltsymptomene hver for seg koblet til hjertefunksjonen. Det samme gjaldt etter at vi fjernet deltakere som oppgav at de snorket eller hadde søvnrelaterte pusteproblemer, sier Strand.

De fem ultralydmålene som ble benyttet i studien er svært godt egnet til å oppdage selv små svekkelser i hjertefunksjonen. Forskerne ekskluderte også personer med kjent hjerte- og karsykdom, diabetes, lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk fra studien, så det er lite sannsynlig at søvnproblemene er et resultat av at deltakerne hadde kronisk sykdom da de ble undersøkt.

Utelukker ikke framtidige svekkelser

Insomni handler om søvnkvalitet og sier ikke nødvendigvis noe om søvnlengde, som i en annen ny studie er forbundet med risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. Forskerne understreker også at studien ikke sier noe om hvor lenge deltakerne hadde hatt symptomer på insomni, og dermed ikke kan si noe sikkert om en eventuell effekt av langvarige søvnvansker.

– Det er ikke utenkelig at deltakerne med insomni kan utvikle svekkelser i funksjonen til venstre ventrikkel på et senere tidspunkt, og dette må undersøkes nærmere i framtidige studier, sier Strand.

Samtidig fant forskerne en sammenheng mellom to av målene på ventrikkelfunksjon og insomni da de utvidet definisjonen på insomni til også å omfatte deltakere som oppgav symptomer innimellom.

– Det er uklart hvilken av disse definisjonene på insomni det er best å bruke. Det kan tenkes at de med symptomer på insomni mange ganger i uken har svekket hjertefunksjon, men at denne sammenhengen ble «skjult» da vi sammenliknet dem med en annen gruppe med potensielt nedsatt hjertefunksjon, nemlig de med slike symptomer bare innimellom, sier Strand.

Les også: Økt hjerterisiko ved både mye og lite søvn
Les også: Søvnproblemer forbindes med diabetes
Les også: Søvnmangel kan gjøre kvinner i helsevesenet hjertesyke

Leave a reply