Høyere nivåer av D-vitamin i blodet er forbundet med redusert risiko for hjerte- og karsykdom. I sommerhalvåret får vi mesteparten av D-vitaminene fra sollys, men i Norge er D-vitamintilfanget fra sola lavt om vinteren. Dermed avhenger nivåene i kroppen først og fremst av hvor mye fet fisk vi spiser. Forskere i Stavanger og Bergen ønsket å se hvordan D-vitaminnivåene påvirket dødeligheten blant personer med brystsmerter som bor langs kysten i Norge, og hvilken betydning fiskeinntaket har for nivåene på ulike årstider.

861 pasienter som oppsøkte Stavanger universitetssykehus med mistenkt koronarsykdom mellom november 2002 og oktober 2003 ble inkludert i studien. To år senere hadde 136 av pasientene dødd, mens 327 var døde etter sju år. I de ikke-justerte analysene på begge tidspunktene hang høyere D-vitaminnivåer hos kvinner sammen med redusert dødelighet, også for hjerterelaterte dødsfall, men det var ingen signifikante sammenhenger etter at analysene ble justert for faktorer som kunne ha påvirket resultatet. For menn var den ingen signifikante sammenhenger mellom dødelighet og D-vitaminnivåer i verken justerte eller ikke-justerte analyser.

Imidlertid viste det seg at D-vitaminnivåer lavere enn 40 nM (16 ng/ml), ofte definert som utilstrekkelige nivåer, var en uavhengig risikofaktor for framtidig død.

I vinterhalvåret fant forskerne en sammenheng mellom D-vitamin- og omega-3-nivåene i blodet, noe som indikerer at kostholdet er viktig for vitamin-D-status om vinteren. Forskerne mener vitamin D kan være en av grunnene til at høyt fiskeinntak er forbundet med positive effekter.

Leave a reply