CVDNOR-prosjektet (CardioVascular Disease in NORway) er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Kunnskapssenteret. Målet er å studere trender innen hjerte- og karsykdom i Norge, og prosjektet tar blant annet utgangspunkt i datamateriale fra COhort of NORway (CONOR), hvor alle de største befolkningsundersøkelsene fra ulike deler av landet mellom 1994 og 2003 er samlet. Totalt deltok om lag 200.000 mennesker i disse undersøkelsene, noe som gir grunnlag for studier med stor statistisk styrke.

I en nylig publisert studie fra prosjektet har forskerne analysert data fra mer enn 140.000 friske nordmenn med mål om å lære mer om hvordan triglyserider i blodet kan markere risiko for å få hjerteinfarkt. Deltakerne ble fulgt fram til 2009, noe som gav en gjennomsnittlig oppfølgingsperiode på 11,5 år. I løpet av denne perioden hadde 4,8 % av mennene og 1,9 % av kvinnene hatt akutt hjerteinfarkt.

Triglyserider er det vanligste fettstoffet i kroppen vår, og blir sett på som en risikofaktor for åreforkalkning og koronar hjertesykdom. Nyere forskning tyder imidlertid på at triglyseridene i seg selv ikke er årsaken til at det dannes plakk i blodåreveggene. Samtidig er det ikke vist at triglyseridsenkende behandling reduserer risikoen for koronarsykdom, og sammenhengen mellom slik sykdom og triglyserider har vist seg å svekkes kraftig når man justerer for andre kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Forskerne ønsket i denne studien å undersøke om nivåene av HDL-kolesterol – det såkalt gode kolesterolet – kan fortelle noe mer om risikoen forbundet med høye ikke-fastende nivåer av triglyserider i blodet. Slike ikke-fastende nivåer er regnet som et bedre mål enn fastende triglyserider for å forutsi framtidig koronarsykdom. De så også på eventuelle ulikheter mellom menn og kvinner.

Det viste seg at risikoen for å få hjerteinfarkt økte i takt med triglyseridnivåene for begge kjønn, men spesielt for kvinner. De kvinnene som var blant tidelen med høyest nivåer hadde nesten femdoblet risiko sammenlignet med kvinnene som var blant tidelen med lavest nivåer. For menn var den tilsvarende økte risikoen mindre enn tredoblet.

Høye triglyserider er også en markør for dem som står i fare for å utvikle diabetes, og diabetes er en større risikofaktor for hjerte- og karsykdom blant kvinner enn menn. Forskerne foreslår derfor at diabetes kan forklare assosiasjonen mellom høye triglyseridnivåer og forhøyet risiko for hjerteinfarkt for kvinner.

Forskerne delte også deltakerne i to utfra om de hadde lavt eller høyt HDL-kolesterol. Det viste seg at nivåene av triglyserider var avgjørende for hvem som fikk hjerteinfarkt bare i gruppa som hadde høye, gunstige HDL-nivåer. For personer med lite HDL var risikoen lik uavhengig av triglyseridnivåene, og dette gjaldt begge kjønn.

Høye triglyseridnivåer blant personer med mye HDL-kolesterol kan muligens indikere at HDL-partiklene er små og har høy tetthet, noe som svekker den beskyttende effekten dette kolesterolet kan ha på åreforkalkning. Forskerne mener funnene deres gir fornyet interesse til å studere triglyserider som risikomarkør og risikofaktor for hjerte- og karsykdom.

Kvinnehjerter2

Leave a reply