Personer med hjertesvikt har redusert kapasitet til å pumpe blod ut i kroppen, og hjertesvikten påvirker hjertets sammentrekningsevne og evne til å slappe av. To stoffer som spiller inn på disse egenskapene er troponin I og fosfolamban, og disse stoffene kan derfor ha betydning for utviklingen av hjertesvikten.

Forskere i Oslo har tidligere sett at økte nivåer av et peptid som heter CNP fører til at mer troponin I og fosfolamban blir fosforylert ved hjertesvikt. Effektene av dette på hjertets kontraksjonsevne er avhengig av hvilke andre stimuli som samtidig påvirker hjertet. CNP fører i første omgang til at det produseres mer syklisk guanosin monofosfat (cGMP), som fører til fosforylering av troponin I og fosfolamban. Når hjertet ikke utsettes for stimulering av beta-adrenerge reseptorer, for eksempel ved behandling med betablokkere, fører dette til at CNP gir hjertet redusert kontraksjonsevne og raskere avslapning, med mulighet for bedre fylling. Syklisk GMP reguleres av fosfodiesteraser (PDE-er), og for å øke kunnskapen om hjertesvikt og behandling av sykdommen kan det derfor være relevant å lære mer om rollene til de ulike PDE-ene i reguleringen av cGMP. En nylig publisert studie fra forskere ved Universitetet i Oslo ser nærmere på nettopp dette.

I studien benyttet forskerne rotter som var påført hjerteinfarkt og påfølgende hjertesvikt. De opererte ut hjertene og isolerte små deler av hjertemuskelen og hjertemuskelcellene. For å studere hvilken rolle hver enkelt PDE spiller ved reguleringen av CNPs effekter, tilførte de stoffer som hemmet aktiviteten av de respektive PDE-ene.

Basert på funnene foreslår forskerne at særlig PDE2 og PDE3 regulerer cGMP, men på forskjellige måter. Både PDE2 og PDE3 degraderer cGMP, men PDE2 bidrar til å øke effekten av CNP, mens PDE3 ser ut til å svekke effekten av CNP. Forskerne konkluderte med at økningen av cGMP ved hjertesvikt reguleres ulikt av de forskjellige fosfodiasterasene, og at dette kan bidra til å påvirke hvordan de sviktende hjertene responderer på økte CNP-nivåer.

Les mer: Se videobloggen der forskere fra forskningsgruppa forteller hvordan de jobber med å utvikle nye medisiner for hjertesvikt basert på funnene i studiene sine.