Aortastenose medfører økt trykk som på sikt gjør hjertet stort og stivt og fører til hjertesvikt. I likhet med for annen hjerte- og karsykdom og åreforkalkning kan betennelsesprosesser spille en vesentlig rolle for utviklingen av aortastenose. De pro-inflammatoriske kjemokinene CCL19 og CCL21 har vist seg å ha betydning for en rekke betennelsesrelaterte tilstander, og høye nivåer er blant annet forbundet med økt dødelighet ved hjertesvikt. Nå har forskere i Oslo gjort lignende funn for pasienter med symptomgivende aortastenose.

Høye nivåer og økt dødelighet

136 pasienter som ble behandlet for hjerteklaffsykdommen ved Oslo universitetssykehus ble inkludert i studien. Disse pasientene hadde markert høyere nivåer av CCL21 enn 20 friske kontrollpersoner av tilsvarende alder og kjønn. Nivåene var forhøyet uavhengig av om pasientene hadde samtidig koronar hjertesykdom. Forskerne gjorde videre observasjoner som tyder på at graden av redusert hjertefunksjon influerer CCL21-nivåene blant pasienter med aortastenose, men at de forhøyede nivåene ikke utelukkende kan forklares av at pasientene har hjertesvikt.

Pasientene ble fulgt over en mediantid på 4,6 år, og 35 av dem døde i løpet av denne oppfølgingsperioden. Disse pasientene hadde signifikant høyere nivåer av CCL21 på undersøkelsestidspunktet sammenlignet med de overlevende.

CCL21 virker ved å binde seg til reseptoren CCR7. Forskerne fant økte mengder av denne reseptoren i vev fra aortaklaffene til seks pasienter som fikk operert inn ny hjerteklaff, sammenlignet med vev fra klaffene til fire døde personer uten aortastenose. Samlet tyder resultatene på at CCR7 og CCL21 er involvert i utviklingen av aortastenose og remodelering av hjertevevet ved økt trykk i hjertet.

Museforsøk

14 mus ble påført økt trykk i hjertet og påfølgende hypertrofi ved å stramme en tråd rundt hovedpulsåren. Etter tre uker viste det seg at musene med økt trykk i hjertet hadde oppregulerte genuttrykk av CCL21 og CCR7 i hjertet, sammenlignet med mus som hadde gått gjennom en jukseoperasjon.

Videre så forskerne på om det var forskjell på hjertefunksjonen tre uker etter innsnevring av aorta hos normale mus og mus som ikke uttrykte CCR7. Det viste seg at tyngden av venstre ventrikkel økte like mye i begge musegruppene, men musene med CCR7-mangel hadde tegn på redusert hjertefunksjon og dilatert venstre hjertekammer. Forskerne kunne ikke finne tegn til at dette skyldtes at musene hadde økt bindevevsdannelse og høyere nivåer av matriksmetalloproteinase 2 (MMP2) sammenlignet med den andre musegruppa, men utelukker ikke at det var slike forskjeller på et tidligere tidspunkt.

Leave a reply