ACE-hemmere og angiotensin II-blokkere brukes for å behandle høyt blodtrykk. Hormonet angiotensin II er et av de viktigste stoffene som får blodårer til å trekke seg sammen, og ACE-hemmere hindrer angiotensin-konverterende enzym fra å danne dette hormonet. Angiotensin II-blokkere blokkerer på sin side en av de to reseptorene hormonet fester seg til, og hindrer dermed at angiotensin II kan utøve sin virkning.

Begge medikamenttypene er assosiert med lavere forekomst av type 2-diabetes sammenlignet med placebo og andre blodtrykkssenkende medisiner, og en metaanalyse viser at angiotensin II-blokkere er forbundet med ytterligere redusert risiko sammenlignet med ACE-hemmere. Imidlertid har aldri disse to typene blodtrykkssenkere blitt direkte sammenlignet med tanke på risiko for framtidig diabetes.

Candesartan er en av de mest brukte angiotensin II-blokkerne, mens enalapril er den vanligste ACE-hemmeren i Sverige. I samarbeid med svenske forskere inkluderte forskere i Oslo data fra nesten 16.000 svensker som gikk på en av disse medisinene mellom 1999 og 2007. Pasientene var fra 71 ulike legesentre i Sverige, hadde ikke kjent hjerte- og karsykdom eller diabetes, og ble fulgt fram til de døde eller sluttet med medisinene dersom dette skjedde før oppfølgingsperioden ble avsluttet.

Det viste seg at begge legemidlene reduserte blodtrykket tilsvarende. Nesten 1.000 pasienter ble diagnostisert med diabetes type 2 i løpet av oppfølgingsperioden, og insidensraten for sykdommen var signifikant lavere i pasientgruppa som gikk på angiotensin II-blokkeren candesartan. Dette gjaldt også etter at forskerne justerte for faktorer som kunne påvirke resultatet. Gruppene med candesartan og enalapril hadde lik risiko for å få hjerte- og karsykdom.

Ifølge forskerne indikerer studien at blodtrykkssenkeren candesartan beskytter mer mot framtidig diabetes enn enalapril, noe som kan indikere at angiotensin II-blokkere beskytter mer enn ACE-hemmere. De understreker likevel at funnene må verifiseres i prospektive studer før det kan fattes endelige konklusjoner.

Leave a reply