Ved fosforylering sørger spesielle enzymer kalt proteinkinaser for at en fosfatgruppe overføres fra ATP til spesielle aminosyrer i proteiner. Fosforylering av proteinet myosin lett-kjede er avgjørende for sammentrekningsegenskapene til hjertemuskelceller, ved at de påskynder den kalsiuminduserte dannelsen av kryssbroer mellom myofilamentene som står for selve sammentrekningen. Kinasen myosin lett-kjede-kinase (MLCK) står for en betydelig andel av fosforyleringen av myosin lett-kjede, men ikke hele. Nå viser en nylig publisert studie at også CaMKII er involvert i denne prosessen.

– Våre funn er viktige fordi de bidrar til å forstå bedre hvordan hjertets kontraksjonsevne opprettholdes, sier Hilde Eikemo og Lise Román Moltzau som er førsteforfattere av studien.

I eksperimenter på isolerte hjertemuskelceller fra rotter økte forskerne først fosforyleringen av myosin lett-kjede markant ved hjelp av calyculin A, som hemmer fosfataseaktiviteten. Fosfataser reduserer fosforyleringsgraden. Calyculin A økte også sammentrekningskraften i ventrikler fra rottehjerter. I videre eksperimenter viste det seg at et stoff som hemmer aktiviteten til MLCK reduserte fosforyleringen med ca. 40 % og forhindret den forsterkede kontraksjonskraften til hjertet ved calyculin A.

Ettersom ikke fosforyleringen var redusert med mer enn 40 %, indikerer funnene at også andre kinaser er involvert i fosforyleringen av myosin lett-kjede. Også ved hemming av CamKII viste forskerne at fosforyleringen ble redusert med ca. 40 %, og det tyder dermed på at både MLCK og CamKII er involvert i fosforyleringen som øker sammentrekningkraften i hjertemuskelcellene. Samtidig kan resultatene tyde på at ytterligere kinaser som er uavhengige av kalsium/kalmodulin kan spille en rolle, men dette må undersøkes i framtidige forsøk.

Finansieringskilder:
Hjerte- og karrådet, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges forskningsråd
Helse Sør-Øst RHF
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Anders Jahres fond til vitenskapens fremme
Familien Blix’ fond til fremme av medisinsk forskning
Simon Fougner Hartmanns familiefond
Universitetet i Oslo
COST Action BM10005

Leave a reply