Helsebudsjettet i Etiopia er begrenset. Samtidig rammes flere og flere i det østafrikanske landet av hjerte- og karsykdom, og spesielt i urbane strøk er koronar hjertesykdom og hjerneslag et voksende helseproblem. Politikerne i Etiopia har lansert en nasjonal strategi for å forebygge og kontrollere livsstilssykdommer, og nye analyser fra doktorgradsprosjektet til Mieraf Taddesse Tolla ved Universitetet i Bergen kan hjelpe dem til å ta det mest kostnadseffektive valget med tanke på å begrense byrden av hjerte- og karsykdom.

Kombinasjonsbehandling og primærforebygging

– Resultatene våre tyder på at fokus på forebygging er en mer kostnadseffektiv strategi enn fokus på akuttbehandling og sekundærforebygging av ny sykdom. Samtidig vil en helhetlig pakke med blodfortynnende, kolesterolsenkende og blodtrykkssenkende legemidler være mer kostnadseffektivt enn enkeltmedisiner, forklarer Tolla.

Det tiltaket som ifølge analysene vil gi størst helsegevinst uten å gå spesielt hardt ut over helsebudsjettet, går ut på å tilby både blodtrykks- og kolesterolsenkende medisiner til de som har en beregnet risiko for hjerte- og karsykdom på 35 % eller mer. Forskerne foreslår dette som en start, for deretter å inkludere personer med gradvis lavere risiko etter hvert som helsebudsjettet øker. Helsegevinsten ble regnet ut fra sykdomsbyrden behandlingen vil spare samfunnet for i form av antall ekstra sykdomsfri leveår, og er målt ut fra at man fanger opp 20 % av befolkningen med tiltakene.

Ikke lønnsomt med utblokking etter hjerteinfarkt

I dag bruker anslagsvis bare én av fire hjertepasienter i Etiopia medikamenter for å forebygge ny sykdom. Også i sekundærforebygging av ny koronar hjertesykdom og hjerneslag tyder analysen på at kombinert behandling med flere legemidler vil bremse sykdomsbyrden mer og være mer kostnadseffektivt enn enkeltmedisiner. Forskerne foreslår at en oppjustering av disse virkemidlene bør vente til Etiopia får større ressurser å bruke på helse, og at prioriteringene i første omgang bør omfatte primærforebygging. I akuttbehandling av hjerteinfarkt indikerer studien at kombinasjonsbehandling med betablokkere og blodproppoppløsende, blodfortynnende og blodtrykkssenkende legemidler vil være å foretrekke framfor å bruke de begrensede ressursene på å investere i PCI-behandling (utblokking) til flere.

Forskerne understreker at analyser som dette aldri kan bli helt nøyaktige, og at tallene deres er forbundet med betydelig usikkerhet. De konkluderer likevel med at det bør iverksettes tiltak for å bremse den økende byrden av hjerte- og karsykdom i Etiopia, og at resultatene bidrar med verdifull informasjon om hvilke grep som bør prioriteres.

Leave a reply