Høyt blodtrykk er vanlig i den akutte fasen av både iskemisk hjerneslag og hjerneblødning, og forbindes med dårligere prognose. En rekke kliniske studier, blant dem flere som involverer norske pasienter og forskere, har undersøkt effekten av å senke blodtrykket tidlig etter et akutt hjerneslag. Nå har forskere ved Oslo universitetssykehus oppsummert funnene i et review som nylig er publisert i Current Hypertension Reviews.

Oppsummeringsartikkelen konkluderer med at det ikke er vist noen fordelaktig effekt av rask blodtrykkssenking hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag, og at det på generelt grunnlag ikke bør inkluderes i rutinebehandling av disse pasientene. Unntaket er pasienter med svært forhøyet blodtrykk, og pasienter som er kandidater for trombolytisk behandling. Effekten av å senke blodtrykket i de aller første timene etter akutt iskemisk hjerneslag er dessuten mindre studert, og må klargjøres i nye studier.

Les også: Ingen positiv langtidseffekt av å senke blodtrykket tidlig etter akutt hjerneslag
Les også: Øker blodtrykksmedisin risikoen hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag og innsnevringer i halspulsåren?
Les også:
Rask blodtrykkssenking etter akutt hjerneslag har ikke betydning for senere pleiebehov
Les også:
Rask blodtrykksreduksjon forbedret prognosen etter iskemisk hjerneslag

For pasienter med hjerneblødning er imidlertid saken en annen. En nyere klinisk studie gav klare indikasjoner på at det er klinisk fordelaktig å senke blodtrykket innen få timer. Denne studien førte også til at de internasjonale retningslinjene ble endret. En norsk studie viste derimot ikke noen fordelaktig effekt av å innføre blodtrykksmedikamenter senere og mer gradvis.

Les også: Blodtrykksmedisin kan være skadelig etter hjerneblødning

Leave a reply