Mange pasienter med koronar hjertesykdom når ikke behandlingsmål i henhold til kliniske retningslinjer og følger ikke anbefalte livsstilsendringer for å forebygge ny sykdom. Forskere ved Universitetet i Tromsø og Sykehusapotek Nord HF har utviklet et oppfølgingsprogram der farmasøyter har ansvar for å følge opp hjertepasientene, blant annet ved å gjennomgå legemiddellista med tanke på bruk og kvalitet, samt gi individuelle instruksjoner for en sunnere livsstil. En studie som ble publisert i fjor viste at pasientene satte stor pris på oppfølgingen og ble tryggere på legemidlene de brukte. Den kliniske hovedstudien som ble publisert i juni i år kunne derimot ikke bekrefte at flere behandlingsmål ble nådd, muligens på grunn av få deltakere. Likevel var de kliniske effektene på behandlingmål for koronarsykdom på lik linje med standard oppfølging.

Les også: Farmasøyter gjør hjertepasienter tryggere på medisiner

Pasienter lagt inn på sykehus for koronar hjertesykdom ble tilfeldig fordelt på to grupper, hvor pasientene i intervensjonsgruppa hadde tre lengre samtaler med en farmasøyt i løpet av det neste året. Farmasøyten hadde fokus på å kvalitetssikre legemidlene pasienten benyttet, blant annet med tanke på å oppnå behandlingsmål, samt gi informasjon om de ulike legemidlene. Under samtalene kunne pasientene også ta opp ting de lurte på omkring legemidler og livsstil, og etter møtet fikk de individuelle instruksjoner fra farmasøyten. 48 inkluderte pasienter fullførte det farmasøytledete programmet og ble sammenlignet med 46 deltakere i kontrollgruppa.

Etter intervensjonen var det ikke flere i intervensjonsgruppa som hadde nådd målverdiene for kolesterol, blodtrykk og blodsukker sammenlignet med i kontrollgruppa. Forskerne understreker at de ikke fikk inkludert så mange deltakere som planlagt i studien, og at den derfor ikke hadde statistisk styrke til å avdekke potensielle forskjeller mellom gruppene. De anbefaler derfor nye studier med et modifisert oppfølgingsprogram og flere pasienter.

Samtidig viser studien at oppfølging av legemiddelbruk og livsstil for hjertepasienter fint kan være en oppgave for farmasøyter. Dette understrekes av at pasientene som fikk oppfølging av farmasøyt i større grad fikk rådgivning vedrørende legemiddelbruk, røykesluttkosthold og fysisk aktivitet etter et år enn pasientene i kontrollgruppa. Det var først og fremst retningslinjer for livsstil som i større grad ble formidlet til pasientene som hadde fått farmasøytledet oppfølging, og på slutten av oppfølgingen hadde i gjennomsnitt 78,4 % av intervensjonsgruppa mottatt alle anbefalingene, sammenlignet med 62 % av kontrollgruppa.

Leave a reply