Overvekt og fedme er forbundet med økt risiko for blodpropp. Man vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det er vist at overvektige personer har
høyere nivåer av flere komponenter som inngår i kroppens blodlevringssystem. Dersom et mer aktivt blodlevringssystem gjør at risikoen for blodpropp øker ved overvekt og fedme, skulle man forvente at disse personene blør mindre. Men er det egentlig sånn?

Vi har i samarbeid med nederlandske forskere utført en studie hvor vi undersøkte sammenhengen mellom ulike fedmemål og risiko for blødning. Vi fant at de tynneste personene hadde høyest risiko for blødning, men at det ikke var noen forskjell i blødningsrisiko mellom normalvektige og overvektige/feite personer.

Vi inkluderte 9736 pasienter i alderen 18-79 år som deltok i SMART studien (Second Manifestation of ARTerial disease) i Nederland. Pasientene ble målt og veid, og ulike fedmemål som kroppsmasseindeks (BMI), livvidde, hoftevidde og liv-hofte-ratio ble beregnet. Deretter ble deltakerne fulgt i gjennomsnittlig seks år med tanke på klinisk relevant blødning. Vi fant ingen forskjell i blødningsrisiko mellom normalvektige og overvektige eller feite personer, men de som var undervektige (BMI<18.5) syntes å ha en noe økt risiko. Dette kan skyldes at undervektige i større grad hadde alvorlige sykdommer som vi ikke kunne ta høyde for i våre analyser.

Det at vi ikke fant noen sammenheng mellom økende grad av fedme og risiko for blødning kan skyldes flere faktorer. Fedme er forbundet med høyt blodtrykk, diabetes og nedsatt nyrefunksjon som igjen gir økt risiko for blødning. Det er derfor mulig at slike tilleggsfaktorer utligner effekten av et aktivt blodlevringssystem hos overvektige. Kanskje er det også slik at et aktivt blodlevringssystem alene ikke er tilstrekkelig for å gi blodpropp hos overvektige, men at flere blodproppfremmende faktorer forbundet med fedme virker sammen og gir den økte blodpropprisikoen man ser hos disse personene.

Fedme var altså ikke forbundet med lavere risiko for blødning. Funnene våre tyder derfor på at den antatte beskyttelsen mot blødning på grunn av et mer aktivt blodlevringssystem sannsynligvis oppveies av andre blødningsrelaterte risikofaktorer hos overvektige personer.

Leave a reply