Høyt blodtrykk i den akutte fasen av et hjerneslag er forbundet med dårligere prognose og økt risiko for ødem og hjerneblødning. Likevel er det usikkert om det er gunstig å senke blodtrykket tidlig med medisiner, ettersom det vil kunne begrense blodstrømmen til hjernen ytterligere og forverre hjerneslaget. I studien SCAST (Scandinavian Candestartan Acute Stroke Trial) fikk 2029 slagpasienter med høyt blodtrykk enten blodtrykksmedisinen candesartan eller narremedisin innen 30 timer etter de første symptomene på slag og i sju dager framover. Hovedstudien viste ingen positiv effekt av blodtrykksbehandlingen, men de som fikk candesartan innen seks timer hadde redusert fare for hjerte- og karrelatert død, nytt hjerneslag eller hjerteinfarkt det neste halvåret. Nå har forskerne analysert datamaterialet på nytt med en annen statistisk metode, og resultatene styrker troen på at tidlig blodtrykkssenkende behandling kan være gunstig.

I likhet med hovedstudien viste denne ordinale analysen ingen fordelaktig effekt av candesartan for hele pasientgruppa samlet sett. Men også i disse analysene fant forskerne en beskyttende effekt mot kardiovaskulære hendelser for de som hadde fått medisinen innen seks timer etter de første slagsymptomene. Videre fant de at denne effekten kun så ut til å gjelde for pasientene som hadde hatt iskemisk hjerneslag, og ikke ved hjerneblødning. Dessuten avtok effekten med tid, og med andre ord hadde de som fikk candesartan aller tidligst etter symptomdebut større effekt enn de som fikk medisinen først etter seks timer.

– Funnene må tolkes med forsiktighet, ettersom dette er undergruppeanalyser og ettersom den samme effekten ikke ble observert for funksjonsevnen til pasientene etter seks måneder. Likevel støtter studien positive resultater fra andre studier som har undersøkt blodtrykkssenkende behandling de første timene etter hjerneslag, og resultatene understreker behovet for en større studie, slik som RIGHT-2-studien som er underveis, skriver førsteforfatter Mirza Jusufovic og kollegene ved Oslo universitetssykehus i tidsskriftartikkelen som er publisert i Journal of Hypertension.

LES OGSÅ:

Bør høyt blodtrykk behandles ved akutt hjerneslag?

Leave a reply