Stive blodårer er koblet til redusert hjertefunksjon og unormale endringer i hjertets struktur, og kan forutsi risikoen for tidlig hjerte- og karrelatert død. For å måle denne blodårestivheten kan man bruke forskjellen mellom det systoliske og diastoliske blodtrykket, definert som pulstrykket. Høyt pulstrykk er ensbetydende med stive blodårer. En annen metode er å bruke hjerteultralyd til å se på forholdet mellom dette pulstrykket og hjertets slagvolum – som er den mengden blod hjertet pumper ut for hvert hjerteslag – og indeksere dette for pasientens høyde. En høy pulstrykk/slagvolum-indeks tyder på høyt pulstrykk og lavt slagvolum, noe som indikerer at blodårene er stive. Nettopp denne metoden har norske og italienske forskere benyttet i en ny studie som ser på sammenhengen mellom blodårestivhet og framtidig hjerte- og karrisiko hos pasienter som får behandling for høyt blodtrykk. De 866 pasientene var en del av LIFE-studien, som sammenlignet effekten av to ulike blodtrykkssenkende medikamenter for pasienter med hypertensjon og forstørret venstre hjertekammer.

Deltakerne i begge gruppene senket blodtrykket vesentlig som følge av behandlingen de fikk. Likevel var det en klar sammenheng mellom pasientenes pulstrykk/slagvolum-indeks da de ble inkludert i studien og risikoen for senere hjerte- og karsykdom. Pasienter med høy pulstrykk/slagvolum-indeks hadde 38 % høyere risiko for alvorlige hjerte- og karrelaterte hendelser i løpet av oppfølgingsperioden enn deltakerne med mindre stive blodårer. Denne sammenhengen var uavhengig av andre faktorer som systolisk blodtrykk, pulstrykk og tyngden av venstre hjertekammer. Risikoen for hjerneslag var økt med 45 %, mens risikoen for hjerteinfarkt ikke var signifikant økt sammenlignet med de som hadde lavere pulstrykk/slagvolum-indeks. Videre var risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom mer enn doblet for pasienter med høy blodårestivhet. Også risikoen for tidlig død uansett årsak var høyere enn hos pasienter med mindre stive årer. Høy pulstrykk/slagvolum-indeks var dessuten koblet til over dobbelt så høy risiko for å bli innlagt på sykehus med hjertesvikt.

Leave a reply