– Under PCI-behandling kan rester av plakk løsne fra hovedpulsåren eller hjertet, transporteres med blodet og tette igjen en av årene som forsyner hjernen med blod, forklarer førsteforfatter Torunn Varmdal ved NTNU.

Hun understreker at hjerneslag er en sjelden, men alvorlig komplikasjon av infarktbehandlingen, og at leger og pasienter bør være oppmerksomme på risikoen.

– Jo tidligere man kan identifisere et hjerneslag, jo tidligere kan man innlede effektiv behandling. Pasienter som får utblokking av trange koronarårer på grunn av hjerteinfarkt eller angina, kan ha nytte av å bli informert om symptomer på hjerneslag, slik at de søker medisinsk hjelp umiddelbart dersom de skulle få slike symptomer, sier Varmdal, som nylig disputerte for sin doktorgrad.

17-doblet risiko

I studien har Varmdal og forskerkollegene analysert data om 1625 pasienter som var registrert med både hjerneslag og PCI-behandling i Norsk pasientregister mellom 2008 og 2014. De vurderte risikoen for hjerneslag innenfor bestemte tidsintervaller fram til tolv uker etter utblokkingen, og sammenlignet med tilsvarende tidsintervaller tolv uker tidligere.

Fra 0 til 48 timer etter PCI-behandlingen var risikoen for iskemisk hjerneslag økt med 17 ganger sammenlignet med todagersperioden tolv uker tidligere. Deretter normaliserte risikoen seg nokså raskt, men var fortsatt økt fram til åtte uker etter utblokking. Deretter var den ikke lenger høyere enn før behandlingen.

– Studiedesignet innebærer at hver deltaker både er pasient og kontrollperson, og dermed blir ikke resultatene forstyrret av faktorer som kjønn, alder, genetikk, livsstil eller tidligere sykdom. Vi tror den økte risikoen de to første dagene etter utblokking i stor grad skyldes inngrepet, men er mer usikre på hvor mye av den økte risikoen fra dag 3 og utover som skyldes inngrepet. En del av økningen i risiko kan også skyldes underliggende medisinske faktorer eller medikamenter pasientene fikk i forbindelse med behandlingen. Uansett viser studien at perioden rett etter PCI må sees på som en risikoperiode for hjerneslag, sier Varmdal.

Kjønnsforskjeller?

De første 28 dagene etter utblokking var risikoen for slag mer enn tidoblet for kvinner, mens den var mindre enn femdoblet for menn, sammenlignet med tilsvarende periode tolv uker tidligere. Forskjellene skyldes imidlertid ikke nødvendigvis at PCI-behandling i seg selv er mer risikabelt for kvinner, men kan ifølge Varmdal muligens forklares av at kvinner generelt er eldre og sykere enn menn når de gjennomgår slik behandling.

Videre var risikoen for hjerneblødning tilsynelatende økt mellom én og to måneder etter PCI-behandling, men det var så pasienter som ble rammet at disse tallene er forbundet med betydelig statistisk usikkerhet. En mulig forklaring på en eventuell sammenheng mellom PCI-behandling og hjerneblødning kan være økt bruk av blodplatehemmende eller blodfortynnende medikamenter i etterkant av PCI.

Leave a reply