Et hovedfokus i behandlingen av iskemisk hjerneslag er å åpne de blokkerte blodårene så raskt som mulig for å bedre prognosen til pasienten. Intravenøs trombolyse er den foretrukne metoden, men mange slagpasienter med blokkeringer i store pulsårer responderer ikke på slik behandling. I slike tilfeller kan det være aktuelt med invasive metoder for å fjerne trange partier i halspulsårene.

Forskere ved Oslo universitetssykehus ønsket å se hvordan effekten av slik endovaskulær behandling innvirket på prognosen til pasienter med hjerneslag etter blokkeringer i store halpulsårer. De inkluderte 152 pasienter, hvorav 46 fikk vellykket rekanalisering av årene i løpet av åtte timer, mens de øvrige 106 enten ikke tilfredsstilte kriteriene for endovaskulær behandling eller hadde mislykket rekanalisering. Gruppene var sammenlignbare både med tanke på alder, kjønn, andelen som fikk trombolytisk behandling og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, og hadde også samme gjennomsnittsscore på NIHSS-skalaen, som benyttes for å vurdere alvorlighetsgraden av hjerneslag.

En signifikant høyere andel pasienter overlevde og hadde godt klinisk utfall etter 90 dager i gruppa som opplevde vellykket rekanalisering, sammenlignet med gruppa med langvarig blokkering av blodårene. Det viste seg imidlertid at dette bare var tilfellet blant pasienter med en NIHSS-score høyere enn 15, som indikerer alvorligere hjerneslag. Ved mindre alvorlige slag var ikke fravær av rekanalisering forbundet med økt risiko for død eller redusert funksjonsevne i løpet av 90 dager.

Funnene indikerer at hypotesen om at tidlig rekanalisering av trange blodårer er essensielt ikke nødvendigvis stemmer for alle slagpasienter. To av tre pasienter med mindre alvorlig slag hadde god og selvstendig funksjonsevne etter 90 dager, til tross for at blodårene var blokkerte i mer enn åtte timer. Dette tyder på tilpasningsmekanismer som sørger for at hjernen får nok oksygen selv om den største blodåren er blokkert, og at det muligens ikke er nødvendig å utsette disse pasientene for den ekstra risikoen som kan være forbundet med endovaskulær behandling.

Leave a reply