Karbamazepin og andre antiepileptiske legemidler brukes i behandling av epilepsi, migrene, smerte og psykiske lidelser. Pasienter som behandles med karbamazepin har høye kolesterolnivåer, og både triglyserider, HDL- og LDL-kolesterolet er forhøyet, noe som potensielt bidrar til å forklare hvorfor personer med epilepsi kan ha økt risiko for hjerte- og karsykdom. For å se hva som skjedde med kolesterolet når medisinen ble fjernet fra behandlingen, inkluderte forskere ved Akershus universitetssykehus personer med epilepsi som ikke hadde hatt anfall på minst to år.

84 av deltakerne som ble behandlet med karbamazepin som eneste antiepileptiske medisin fullførte den fire måneder lange intervensjonsperioden. 37 av dem hadde blitt tilfeldig valgt til å bytte ut medisinen med placebotabletter, mens resten fortsatte med karbamazepin gjennom perioden. Etter de fire månedene var de totale kolesterolnivåene og nivåene av det skadelige LDL-kolesterolet redusert med henholdsvis 13 % og 15 % blant pasientene som ikke lenger brukte medisinen, mens det ikke var noen signifikante endringer i kontrollgruppa. Også nivåene av apolipoprotein B, som er proteinkomponenten i LDL og viser det totale antallet LDL- og VLDL-partikler i blodet, ble tilsvarende redusert etter avsluttet karbamazepin-behandling. Nivåene av det såkalt gode HDL-kolesterolet endret seg ikke i noen av gruppene.

Studien indikerer dermed at karbamazepin har en ugunstig effekt på kolesterolprofilen til pasienter som bruker medisinen, og forskerne foreslår at pasienter med økt hjerte- og karrisiko bør bruke et annet antiepileptisk legemiddel. Årsaken til de økte kolesterolnivåene er trolig at medisinen aktiverer et enzymsystem som bidrar i produksjonen av kolesterol. Fire måneder etter avsluttet medisinering hadde pasientenes kolesterolnivåer sunket til anbefalte nivåer, noe som tyder på at den kolesteroløkende effekten av karbamazepin er reversibel selv etter mange år på medikamentet.

Leave a reply