Akutt lymfatisk leukemi (blodkreft) er den hyppigste kreftsykdommen som rammer små barn. Uten behandling dør de fleste som får sykdommen i løpet av få måneder, men cellegiftbehandling har bidratt til at rundt 80 % av barna som får denne krefttypen overlever. Ei gruppe cellegifter som heter antracykliner kan imidlertid skade hjertet på lang sikt, og selv med lave doser er ikke behandlingen risikofri. Forskere i Oslo og Elverum har nå studert langtidsfølgene av akutt lymfatisk leukemi i barndommen på hjertefunksjon og treningskapasitet, og om behandling med antracykliner har hatt betydning for utfallet.

Forskerne inkluderte 138 personer som hadde kreft mellom 1970 og 2002. Deltakerne ble undersøkt med hjerteultralyd, og det viste seg at kreftpasientene som hadde blitt behandlet med antracykliner hadde redusert systolisk hjertefunksjon (pumpefunksjon) sammenlignet med de som ikke hadde fått denne cellegiften. Alle 17 pasientene som ble klassifisert med systolisk dysfunksjon hadde fått antracyklinbehandling. Cellegiftgruppa hadde også redusert evne til å fylle hjertet med blod i hvilefasen (diastolisk dysfunksjon) sammenlignet med et jevnaldrende utvalg deltakere fra Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, mens det ikke var noen forskjell mellom jevngamle kontrollpersoner og de som ikke hadde fått antracykliner.

Deltakerne gjennomførte også en test av maksimalt oksygenopptak på ergometersykkel. Antracyklinbehandling var signifikant forbundet med redusert maksimal treningskapasitet, og også medisindosen var av betydning. To av tre pasienter som hadde fått moderate doser hadde redusert maksimalt oksygenopptak sammenlignet med referanseverdier for sin aldersgruppe, mens halvparten av de som hadde fått lavere doser hadde redusert fysisk kapasitet. For de som ikke hadde fått antracykliner gjaldt ikke dette mer enn 17 %. Også to av målene på hjertefunksjon hang signifikant sammen med oksygenopptaket.

Forskerne kunne konkludere med svekket systolisk og diastolisk hjertefunksjon blant voksne som fikk antracyklin-behandling for akutt lymfatisk leukemi som barn, og at dette også gjelder ved lave medisindoser. Funnene indikerer også at svekket diastolisk hjertefunksjon er viktig for å forklare hvorfor denne gruppa pasienter har redusert fysisk kapasitet sammenlignet med resten av befolkningen.

Leave a reply