Bakteriefloraen i tarmen (tarmens mikrobiota) består av ti ganger flere celler enn kroppen selv, og varierer mye mer fra person til person enn for eksempel genene våre. Denne mikrobiotaen har stor betydning for immunforsvaret vårt, men sammensetningen av bakteriefloraen kan også ha betydning for hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes.

Mikrobiotaen påvirkes av hva vi spiser. I mikrobiotaen er aminosyren karnitin, fosfolipidet fosfatidylkolin og vitaminlignende kolin de tre kildene til trimetylamin, som tas opp i tarmen og omdannes til trimetylamin-N-oksid (TMAO) i leveren. TMAO kan også dannes fra betain, et oksidasjonsprodukt av kolin. Høye nivåer av TMAO forutsier koronarsykdom, blant annet på grunn av at stoffet kan føre til økt åreforkalkning. Sammenhengen mellom TMAO og alvorlighetsgraden av kronisk hjertesvikt er imidlertid ikke studert tidligere, og en ny studie fra Oslo universitetssykehus ser nærmere på dette.

155 hjertesviktpasienter ble fulgt i gjennomsnittlig fem år eller til de døde eller fikk hjertetransplantasjon. Om lag halvparten hadde hjertesvikt forårsaket av iskemisk hjertesykdom, mens de fleste andre hadde hjertesvikt som skyldtes dilatert kardiomyopati. TMAO-nivåene ble sammenlignet med nivåene hos 33 friske personer.

Resultatene viste at både nivåene av TMAO, kolin og betain var forhøyet hos hjertesviktpasientene. Alle tre markørene var også forbundet med alvorlighetsgraden av hjertesvikt, og pasienter klassifisert med hjertesvikt grad III/IV hadde høyere nivåer enn de som hadde hjertesvikt grad II. Nivåene hang også sammen med nivåene av hjertestressmarkøren NT-proBNP og svekket nyrefunksjon.

Videre analyser viste at personer med hjertesvikt av iskemisk årsak hadde høyere TMAO-nivåer enn hjertesviktpasienter med dilatert kardiomyopati. Kardiomyopatipasientene hadde dessuten ikke-signifikant lavere TMAO-nivåer enn ei gruppe på 100 pasienter med stabil angina pectoris som ikke hadde hjertesvikt, mens de med iskemisk hjertesvikt hadde høyere nivåer enn angina-pasientene.

I løpet av drøye fem år hadde 55 av hjertesviktpasientene enten dødd eller gjennomgått hjertetransplantasjon. Det viste seg at risikoen hang sammen med TMAO-nivåene, og blant den tredelen av pasientene som hadde høyest nivåer gjennomgikk omtrent halvparten hjertetransplantasjon eller døde i løpet av oppfølgingsperioden.

Forskerne kunne konkludere med at de sirkulerende nivåene av den mikrobiota-avhengige metabolitten trimetylamin-N-oksid, samt forløperne kolin og betain, er forhøyet ved kronisk hjertesvikt. TMAO-nivåene er dessuten forbundet med verre prognose for pasientene. Det ser ut til at iskemi bidrar til de forhøyede nivåene, men sammenligningen med angina-pasienter indikerer at også hjertesvikten er direkte involvert.

Leave a reply