Skalaen fra National Institutes of Health (NIHSS) anbefales når man ønsker å vurdere prognosen til en pasient med hjerneslag. Skalaen baserer seg på pasientens grad av bevissthet, blikk, ansiktslammelser, motorisk kontroll (ataksi) og vansker med uttale. En nordisk skala benyttes ofte som et alternativ i Norge og andre nordiske land, og tar utgangspunkt i bevissthet, orienteringsevne, gange og ansiktslammelser hos pasienten. Denne Scandinavian Stroke Scale (SSS) kan være enklere å bruke i klinikken, og har generelt sett vist mindre variasjon enn NIHSS når forskjellige personer skal tolke symptomene til pasienten. Nå indikerer en ny studie fra Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag ved NTNU at SSS er like presis som NIHSS med tanke på å vurdere prognosen til slagpasienter etter tre måneder.

– Fordelen med Scandinavian Stroke Scale ligger i at den er enklere å bruke i klinikken, sier førsteforfatter Torunn Askim, og nevner spesifikt metoden som brukes for å vurdere motorisk funksjon som en forskjell mellom de to skalaene.

Like treffsikre

Forskerne undersøkte 104 slagpasienter ved St. Olavs hospital innen to uker etter at de hadde blitt rammet, og gav dem en NIHSS-score og en SSS-score basert på de kliniske funnene. Tre måneder senere dro en annen forsker – som ikke kjente til scoren pasientene hadde fått – på besøk til de som hadde overlevd for å evaluere hvordan det hadde gått med dem. Ni av dem var døde, mens 50 var avhengige av hjelp fra andre i større eller mindre grad. Disse 59 utgjorde kategorien «avhengig», mens de 45 øvrige ble kategorisert som «uavhengig».

Treffsikkerheten til de to metodene ble vurdert ved hjelp av en kurve der verdien 1 signaliserer at skalaen er helt perfekt til å avsløre hvilke pasienter som vil dø eller trenge hjelp tre måneder etter hjerneslag, mens 0,5 signaliserer at det er helt tilfeldig om skalaen plasserer pasienten i rett kategori eller ikke. NIHSS oppnådde en verdi på 0,769, mens SSS oppnådde 0,796. Det var ingen statistisk signifikant forskjell på disse to verdiene. De samsvarende resultatene fra skalaene understrekes også av at ni av ti pasienter ble plassert i samme kategori med begge skalaene.

73 % av pasientene som oppnådde en SSS-score på 43 poeng eller mer av totalt 58 var selvhjulpne tre måneder senere. På NIHSS-skalaen signaliserer lave verdier godt utfall, og 69 % av pasientene som scoret 6 eller lavere var selvhjulpne etter tre måneder. Dermed kan resultatene tyde på at SSS er hakket bedre egnet til å forutsi hvilke pasienter som vil klare seg godt, noe som kan være verdifullt å vite for pasientene selv. Derimot var NIHSS noe mer presis enn SSS (76 % vs. 71 %) med tanke på å identifisere pasienter som var døde eller avhengige av hjelp tre måneder senere, noe som kan ha større verdi for helsepersonell som skal følge opp pasientene i framtida.

Leave a reply