I går disputerte Espen Holte for sin doktorgrad ved NTNU. Han har vist at man kan oppdage og utelukke forsnevringer i koronarårene med nokså stor nøyaktighet ved hjelp av hjerteultralyd.

Transthorakal ekkokardiografi

I to studier publisert i 2013 og 2015 sammenlignet Holte og kollegene såkalt transthorakal Doppler-ekkorkardiografi med koronarangiografi hos 108 pasienter med brystsmerter eller akutt koronarsykdom. Koronarangiografi er en mer invasiv standardmetode for å avdekke trange blodårer i hjertet. Første artikkel ser på poststenotisk diastolisk-til-systolisk hastighetsratio (DSVR), og viser at man ved denne ultralydteknikken kan utelukke signifikante stenoser i fremre nedadgående gren av venstre koronararterie med høy nøyaktighet. Stenoser som var signifikante ved angiografi kunne også avdekkes presist.

Den andre studien benytter metoden maks stenotisk-til-prestenotisk hastighetsratio, og ser på samtlige av de store blodårene i hjertet. Det viste seg at den transthorakale Doppler-metoden var godt egnet til å avdekke stenoser i venstre koronararterie, men noe mindre presis når det gjaldt høyre koronararterie. Like fullt tyder doktorgraden på at hjerteultralyd kan være et nyttig, ikke-invasivt tilleggsverktøy for å stille diagnosen koronar hjertesykdom i de tre største blodårene i hjertet.

Immundempende behandling ved hjerteinfarkt

Holte er også førsteforfatter for en nylig publisert artikkel som viser at det immundempende legemiddelet tocilizumab ikke påvirket blodårefunksjon i koronarårene ved et NSTEMI-hjerteinfarkt. Interleukin-6-hemmeren tocilizumab har tidligere vist seg å senke både nivåene av betennelsesmarkøren hs-CRP og hjerteskademarkøren troponin T i blodet til pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI). Men i substudien fant ikke forskerne noen effekt av medikamentet på endotelfunksjonen til hjertets kransårer hos de samme pasientene. Dermed kan de konkludere med at de lovende effektene av tocilizumab ved NSTEMI neppe skyldes at det immundempende legemiddelet bremser aktiveringen av endotelceller i koronarårene. Forskerne målte endringer i endotelfunksjonen hos 42 pasienter over seks måneder, og markører i blodet hos 117 pasienter på seks ulike tidspunkter før og etter behandlingen.

Leave a reply