Tidligere undersøkelser tyder på at regelmessig utholdenhetstrening er forbundet med økt risiko for atrieflimmer (hjerteflimmer) blant menn. Nå har sammenhengen mellom utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer for første gang blitt undersøkt blant kvinner og resultatene ble nylig publisert i The International Journal of Cardiology.

Les også: Økt risiko for hjerteflimmer hos menn som har trent lenge

Nesten 1.500 norske kvinner i alderen 53–75 ble inkludert i studien, hvor sammenhengen mellom antall år med regelmessig utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer ble undersøkt. Regelmessig utholdenhetstrening ble definert som treningsøkter av minst 30 minutters varighet minst 3 ganger i uken med mål om å bedre fysisk utholdenhet. Både trening og atrieflimmer ble rapportert med spørreskjema.

I alt 634 av kvinnene hadde drevet med regelmessig utholdenhetstrening i løpet av livet, 89 hadde trent regelmessig i minst 40 år og 286 var tidligere deltakere i Birkebeinerrennet. Blant de 1.449 kvinnene som deltok i studien, rapporterte 110 atrieflimmer. Forekomsten av atrieflimmer blant kvinnene som hadde deltatt i Birkebeinerrennet var 8%. Etter justering for alder og andre risikofaktorer for atrieflimmer, hadde kvinner som hadde trent regelmessig i minst 40 år en doblet risiko for atrieflimmer sammenlignet med dem som aldri hadde trent regelmessig.

Det er flere årsaker til at sammenhengen mellom trening og atrieflimmer er dårligere kartlagt blant kvinner enn blant menn: Selv om stadig flere kvinner deltar i Birkebeinerrennet og lignende arrangementer, utgjør kvinnene fortsatt et mindretall. Langvarig eksponering for målrettet utholdenhetstrening er mindre vanlig blant kvinner, og atrieflimmer debuterer senere hos kvinner enn hos menn. Men kjønnsforskjellen i denne sammenhengen kan også tenkes å skyldes fysiologiske kjønnsforskjeller i hjertets tilpasning til hard trening.

Resultatet fra denne studien indikerer at langvarig og regelmessig utholdenhetstrening kan være forbundet med en høyere forekomst av atrieflimmer også blant kvinner. Allikevel gir funnet ikke grunn til å fraråde trening. Regelmessig trening reduserer risikoen for en rekke sykdommer og har svært mange gunstige virkninger som overskygge en eventuelt økt risiko for atrieflimmer.

Et lavt antall med atrieflimmer i den mest aktive gruppen og selvrapportering av både trening og atrieflimmer er studiens viktigste begrensninger. Resultatene må tolkes med forsiktighet, og flere studier av sammenhengen mellom trening og atrieflimmer hos kvinner må gjennomføres før vi kan konkludere med større sikkerhet.

Leave a reply