En gentest kan avsløre om en person har familiær hyperkolesterolemi (FH), som uten behandling gir kraftig økt risiko for å få hjerte- og karsykdom i ung alder. Mutasjoner i ett av de tre genene LDLR, APOB og PCSK9 er de vanligste årsakene til FH, men en del har også arvelig høyt kolesterol uten å ha mutasjoner i noen av disse genene. Mutasjoner i APOE-genet er foreslått som en av de andre årsakene til FH, men for norske pasienter er det trolig ikke en vanlig årsak, ifølge nye funn fra Oslo universitetssykehus.

– Resultatene våre viser at det ikke er behov for å inkludere sekvensering av APOE-genet i rutinemessige gentester for familiær hyperkolesterolemi, konkluderer forskerne.

Screenet 844 personer

APOE-genet fjerner lipoproteiner rike på triglyserider fra blodet gjennom å binde seg til LDL-reseptoren. En mutasjon som hindrer produksjon av APOE kan derfor føre til at triglyserider og kolesterol hoper seg i blodet. Forskerne gjennomførte en screening av 844 nordmenn som hadde høyt kolesterol uten å ha mutasjon i de tre vanligste genene, og fant i stor grad normale genvarianter hos de aller fleste. De avdekket imidlertid en såkalt nonsensmutasjon p.Thr5* på ekson 2 av APOE-genet hos to deltakere. Begge hadde svært høye kolesterol- og triglyseridnivåer.

Forskerne testet deretter tolv av familiemedlemmene til den ene deltakeren og ni av familiemedlemmene til den andre deltakeren. Flere av disse hadde den samme mutasjonen, men bare én person i den ene familien hadde også høyt kolesterol og triglyserider. Hos personen som ikke hadde andre familiemedlemmer med hyperlipidemi fant ikke forskerne noen åpenbar genetisk årsak til de høye verdiene, og utelukker derfor ikke at de skyldtes andre faktorer som høyt inntak av fett eller alkohol.

Forskerne fant derimot en potensiell forklaring på de høye kolesterol- og triglyseridnivåene til den andre deltakeren og til det ene familiemedlemmet som også hadde høye nivåer. Disse to hadde nemlig en annen kombinasjon av APOE-gener enn de familiemedlemmene som hadde samme genmutasjon uten å ha hyperlipidemi. APOE-genet finnes både som APOE2, APOE3 og APOE4, og de to med høye nivåer hadde kombinasjonen APOE2/4, mens de øvrige hadde APOE4 på begge genparene. Det er tidligere vist at ca. én prosent av personer med APOE2 på begge genparene har hyperlipidemi, og årsaken er at APOE2 ikke binder seg normalt til LDL-reseptoren som fjerner fettstoffene fra blodet. Ettersom den genetiske mutasjonen p.Thr5* på APOE4-genet fører til at det ikke produseres APOE, vil kombinasjonen APOE2/4 hos personer med en slik mutasjon i praksis tilsvare å ha APOE2 på begge genparene.

– Funnene understreker at vi fortsatt mangler kunnskap om faktorene som bidrar til hyperlipidemi hos personer med en mutasjon på APOE-genet, skriver forskerne i den nylig publisere tidsskriftartikkelen om studien.

Leave a reply