Videoopptakene med førsteforfatter Kaspar Broch ble gjennomført da studien ble presentert på verdens største hjertekongress, ESC-kongressen i London, høsten 2015.


Aortainsuffisiens gjør at blod lekker tilbake inn i venstre hjertekammer gjennom aortaklaffen mellom to hjerteslag. Tilstanden øker belastningen på hjertet og kan på sikt føre til hjertesvikt. Den eneste kjente, effektive behandlingen er å erstatte eller reparere klaffen. Ved hjertesvikt kan betablokkere bremse de skadelige forandringene på hjertemuskelen og bedre overlevelsen, men effekten ved aortainsuffisiens er uklar. Derfor gjennomførte forskere ved Oslo universitetssykehus en studie hvor 75 symptomfri pasienter med moderat til alvorlig aortainsuffisiens ble tilfeldig fordelt til to grupper som enten fikk betablokkeren metoprolol i kontrollerte doser eller placebo. Etter et halvt år var det ingen forskjeller i det endediastoliske volumet mellom de to gruppene, altså den mengden blod som finnes i venstre hjertekammer på slutten av hjertets hvilefase. Heller ikke det endesystoliske volumet, altså mengden blod i venstre hjertekammer etter et hjerteslag, endret seg ulikt i de to gruppene.

Hjertene til pasientene som fikk metoprolol pumpet noe kraftigere enn hjertene i kontrollgruppa etter seks måneder, målt som ejeksjonsfraksjon; den andelen av blodet i venstre hjertekammer som blir pumpet ut ved et hjerteslag. Samtidig hadde de høyere nivåer av N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid i blodet, som er en diagnostisk markør for hjertesvikt. Det var ingen forskjell mellom pasientgruppene når det gjaldt endringer i treningskapasitet og maksimalt oksygenopptak etter intervensjonsperioden. Symptomer og livskvalitet endret seg ikke hos pasientene i noen av gruppene i løpet av det halve året intervensjonen pågikk.

Forskerne kunne dermed konkludere med at behandling med metoprolol virker å være trygt for pasienter med moderat til alvorlig aortainsuffisiens, men at det ikke har noen vesentlig klinisk betydning for å bremse eller reversere skadelig remodellering av hjertet. De understreker at betablokkere likevel – i likhet med ved hjertesvikt – kan være positivt med tanke på å hindre alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død i denne pasientgruppa, noe som ikke kunne undersøkes på grunn av den relativt korte oppfølgingsperioden i denne studien.

Leave a reply