Mirza Jusufovic disputerer i dag for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Studien SCAST (Scandinavian Candestartan Acute Stroke Trial) undersøkte om man bør behandle høyt blodtrykk i den akutte fasen av hjerneslag, og viste ingen positiv effekt av blodtrykksmedisinen candesartan for å unngå nye kliniske hendelser eller svekket funksjonsevne. Arbeidet til Jusufovic har fokusert på om slik behandling likevel kan være gunstig for enkelte undergrupper av slagpasienter.

Ingen effekt på nye hendelser

I SCAST fikk totalt 2029 slagpasienter med høyt blodtrykk enten candesartan eller narremedisin innen 30 timer etter de første symptomene på slag og i sju dager framover. I undergruppa på 187 slagpasienter som hadde fått påvist moderate eller alvorlige innsnevringer i halspulsåren, senket candesartan det systoliske blodtrykket med 5 mmHg sammenlignet med placebo. Det var likevel ingen forskjell mellom gruppene i den samlede risikoen for å dø eller rammes av et nytt hjerneslag eller hjerteinfarkt det neste halvåret. Forskerne fant heller ingen forskjell i risikoen for funksjonshemming i løpet av oppfølgingsperioden. Hos pasienter med alvorlig innsnevring i halspulsåren fant man imidlertid en økt risiko for forverring i løpet av de tre første døgnene etter hjerneslaget hos pasienter som ble behandlet med candesartan.

Av de 1733 SCAST-pasientene med iskemisk hjerneslag, hadde 510 såkalt lakunære infarkter, som er små slag lokalisert dypt i hjernen. Disse pasientene hadde generelt sett dårligere effekt av candesartan enn pasienter med større infarkter når det gjaldt funksjonsevne etter seks måneder, mens det ikke var noen signifikant forskjell mellom de ulike slagtypene når det gjaldt effekten på kliniske hendelser. Funnene kan indikere at effekten av blodtrykkssenkende behandling i den akutte fasen av hjerneinfarkt avhenger av hvor slaget rammer, men forskerne understreker at funnene må bekreftes i flere studier.

Heller ikke hos 274 pasienter fra SCAST med hjerneblødning reduserte candesartan risikoen for å dø eller rammes av hjerteinfarkt eller nytt hjerneslag i løpet av seks måneder. I tillegg fant forskerne statistisk signifikant økt risiko for at pasientene som fikk candesartan hadde redusert funksjonsnivå etter et halvt år sammenlignet med pasientene som ikke fikk medisinen.

Effekt ved svært tidlig behandling

Samlet sett gir resultatene fra doktorgraden dermed ingen grunn til å anbefale blodtrykkssenkende behandling på rutinemessig basis for pasienter som har høyt blodtrykk i den akutte fasen av et hjerneslag. I en fjerde studie påviste imidlertid forskerne en gunstig effekt mot hjerte- og karrelaterte hendelser hos de som fikk blodtrykkssenkende behandling aller tidligst, nærmere bestemt innen seks timer etter de første slagsymptomene. Disse resultatene er i tråd med hovedfunnene fra SCAST, hvor det ble benyttet en annen analysemetode til å undersøke det samme. Videre fant Jusufovic og kollegene at denne effekten av tidlig behandling kun så ut til å gjelde for pasientene som hadde hatt iskemisk hjerneslag, og ikke ved hjerneblødning. Dessuten avtok effekten med tid, og med andre ord hadde de som fikk candesartan aller tidligst etter symptomdebut enda større effekt enn de som fikk medisinen først etter seks timer. Forskerne fant ingen effekt av svært tidlig behandling med candesartan når det gjaldt pasientenes funksjonsevne.

Jusufovic og medarbeidere har også oppsummert det man i dag vet om effekten av å senke høyt blodtrykk raskt etter iskemisk hjerneslag og hjerneblødning i et review. Også der konkluderer han med at det ikke er vist noen fordelaktig effekt av rask blodtrykkssenking hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag, og at det på generelt grunnlag ikke bør inkluderes i rutinebehandling av disse pasientene. Unntaket er pasienter med svært forhøyet blodtrykk, og pasienter som er kandidater for trombolytisk behandling.

LES MER OM HVER AV STUDIENE I EGNE SAKER:

Øker blodtrykksmedisin risikoen hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag og innsnevringer i halspulsårene?

Blodtrykksmedisin kan være skadelig etter hjerneblødning

Blodtrykksbehandling innen seks timer kan være positiv ved akutt hjerneslag

Bør høyt blodtrykk behandles ved akutt hjerneslag?

Leave a reply