Minuttvolumet til hjertet forteller hvor mye blod det pumper ut i kroppen hvert minutt. Det er vanlig å måle minuttvolum under og etter en hjerteoperasjon, blant annet for å overvåke hjertefunksjonen til pasienten. I dag gjøres det oftest ved hjelp av ikke-invasive metoder som har blitt evaluert opp mot referansemetoden, som er kateterbasert termodilusjon. Termodilusjon innebærer å tilføre kaldt eller lunkent vann til hjertets høyre forkammer og måle forandringer i temperaturen ved hjelp av et kateter som går fra forkammeret til lungearterien. Imidlertid er heller ikke denne metoden helt nøyaktig, og en studie gjennomført ved St. Olavs hospital i Trondheim indikerer at man får mest repeterbare målinger med kaldt vann og hos pasienter som får hjelp til å puste via en ventilator.

Studien inkluderte 40 pasienter som gjennomgikk hjertekirurgi ved sykehuset, de fleste for å sette inn en ny aortaklaff. Det ble gjennomført til sammen 64 minuttvolummålinger på hver pasient, fordelt på fire tidspunkter før og etter operasjonen og halvt om halvt med henholdsvis kaldt og lunkent vann. På de to første måletidspunktene var pasientene i narkose og fikk pustehjelp, mens de var våkne og pustet selv på de to siste. Det viste seg at termodilusjon med lunkent vann gav signifikant høyere måleverdier for minuttvolumet enn kaldt vann, og at det var høyere presisjon (bedre samsvar mellom gjentatte målinger) med kaldt enn med lunkent vann. Dessuten var målinger med kontrollert ventilasjon mer presise enn målinger der pasientene pustet spontant.

Presisjonen var så mye som tre ganger høyere for målinger med kaldt vann og mekanisk ventilasjon sammenlignet med målinger med lunkent vann og spontan ventilasjon. I tillegg var det forskjeller i presisjonen målt på hvert av de fire tidspunktene av behandlingen, uavhengig av om pasientene pustet selv eller ikke. Forskerne argumenterer for at man bør benytte gjennomsnittet av fire etterfølgende målinger for å vurdere minuttvolumet ved hjelp av termodilusjon, og at man bør bruke kaldt istedenfor lunkent vann i kliniske situasjoner der høyest mulig presisjon er viktig.

Videoen under viser et eksempel på hvordan kateterbasert termodilusjon gjennomføres.

Leave a reply