Fedme er en indikator på økt risiko for blodpropp i både arteriene* og venene*. Mens arteriell blodpropp omfatter hjerteinfarkt og hjerneslag, rammer venøs blodpropp oftest lår, legg eller lunge. Midjemålet og forholdet mellom midje- og hofteomkretsen kan si noe om magefedme, mens BMI og hofteomkretsen forteller mer om generell fedme og mengden underhudsfett på kroppen. Nå har forskere i Tromsø undersøkt om ulike typer fedme kan ha ulik påvirkning på risikoen for hjerteinfarkt og venøs blodpropp.

Forskerne brukte data om de fire ulike fedmemålene blant deltakere i den fjerde Tromsøundersøkelsen fra 1994 og 1995. Av 6.379 personer fikk 288 venøs blodpropp for første gang innen 2011, mens 925 fikk hjerteinfarkt. Det viste seg at økte verdier av alle fedmemålene hang signifikant sammen med økt risiko for både venøs blodpropp og hjerteinfarkt, men for hjerteinfarkt ble sammenhengene svekket da forskerne justerte for risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol og diabetes.

11 % av mennene og 17 % av kvinnene hadde fedme ifølge BMI-skalaen. I justerte analyser var fedme forbundet med vesentlig økt risiko for venøs blodpropp for både menn og kvinner, sammenlignet med normalvektige personer. For hjerteinfarkt var det imidlertid ingen signifikant økt risiko forbundet med å ha en BMI på mer enn 30 sammenlignet med BMI under 25. Forskerne gjorde tilsvarende funn blant personer med midjemål eller midje-hoftemål tilsvarende kriteriene for fedme: risikoen for venøs blodpropp var generelt økt, mens den ikke var det for hjerteinfarkt i justerte analyser.

For hvert av fedmemålene delte så forskerne deltakerne inn i fem like store grupper basert på nivåene av de ulike målene. For de aller fleste målene viste det seg at den femtedelen med høyest verdier hadde mer enn doblet risiko for venøs blodpropp sammenlignet med de som hadde lavest verdier. For hjerteinfarkt fant forskerne kun økt risiko blant den femtedelen av mennene som hadde høyest midje-hofteratio, mens høyere hofteomkrets var forbundet med redusert risiko (dog ikke statistisk signifikant) for hjerteinfarkt blant kvinner.

Studien indikerer at fedme innebærer ulik risiko for arteriell og venøs blodpropp, og at distribusjonen av fett på kroppen er av større betydning for risikoen for hjerteinfarkt enn for venøs blodpropp. Mest iøynefallende er det at økt hofteomkrets medfører mer enn doblet risiko for venøs blodpropp blant kvinner, men samtidig medfører redusert risiko for hjerteinfarkt.

Studien bekrefter at magefedme i form av økt midjemål og midje-hofteratio er en viktig indikator på økt risiko for framtidig hjerteinfarkt. Imidlertid kan denne risikoøkningen i stor grad forklares ut fra at tradisjonelle risikofaktorer som høyt blodtrykk, dårlig kolesterolprofil og høyt blodsukker er vanligere blant personer med magefedme. Disse faktorene kunne ikke forklare den økte risikoen for venøs blodpropp, noe som kan tyde på at sammenhengen mellom overvekt og venøs blodpropp skyldes andre, og til dels ukjente årsaksmekanismer.

Leave a reply