Psykiske problemer er vanligere blant personer med hjertesvikt enn folk flest, og hjertesviktpasienter med angst eller depresjon har økt dødelighet sammenlignet med andre pasienter med hjertesvikt. Akutt tungpust (dyspné) er et av symptomene på hjertesvikt, men er også en av de mest potente angstfremmende plager. Akershus Cardiac Examination 2-studien har nå sett på ulike sammenhenger mellom symptomer på angst og depresjon og blant annet hjertesvikt hos pasienter innlagt på sykehus med akutt tungpust.

Forskerne analyserte data som ble samlet inn fra 185 pasienter som ankom sykehuset med akutt dyspné i 2009 og 2010. 80 av pasientene hadde forverring av hjertesvikt, mens et flertall av de andre hadde KOLS. Både angst og depresjon var hyppig i denne pasientgruppa, og på en skala over selvrapporterte symptomer hadde henholdsvis 30 % og 22 % høyere score enn det man regner som klinisk relevant grense for angst og depresjon. Både hjertesvikt- og KOLS-pasientene hadde signifikant mer depressive symptomer sammenlignet med pasienter med dyspné av andre årsaker, mens KOLS-pasientene også hadde mer angstrelaterte symptomer enn de øvrige. Det var ingen signifikante forskjeller på angst og depresjon mellom KOLS- og hjertesviktpasientene.

Alvorlighetsgraden av hjertesvikt ved innleggelsen, blant annet målt via biomarkører i blodet og NYHA-klassifiseringen, var imidlertid uten signifikant betydning for den psykiske tilstanden til pasientene. En mulig forklaring kan være at hjertesvikt i seg selv, uavhengig av alvorlighetsgrad, er den viktigste faktoren for psykiske plager, også under akutt forverring av tungpust. Det kan også tenkes at pasientenes mestringsstrategier og personlighet har større betydning for angst og depresjon under akutt forverring enn den fysiske sykdommen i denne gruppa pasienter.

I løpet av en median oppfølgingstid på 2,4 år døde 52 av de 185 pasientene. De pasientene som døde hadde signifikant mer angst ved innleggelsen, men angst var ikke assosiert med økt risiko når analysene tok høyde for pasientenes grunnsykdom og tilstand (KOLS, lav BMI og høy NYHA-klasse). Dermed viste ikke denne studien noen sammenheng mellom angst og depresjon og økt dødelighet hos pasienter med akutt tungpust.

Leave a reply