Onsdag 18. april disputerer Aung Soe Htet for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Både i urbane og rurale strøk av Myanmars Yangon-region er andelen innbyggere med høy hjerte- og karrisiko alarmerende stor.
  2. Andelen innbyggere med høyt blodtrykk økte kraftig i Myanmar mellom 2004 og 2014.
  3. Over halvparten av innbyggere i urbane strøk av Yangon har høyt kolesterol.

KORT OPPSUMMERING:

(1) En tredjedel av voksne som bor i urbane strøk av Myanmars hovedstad Yangon har moderat eller høy beregnet risiko for å få hjerte- og karsykdom i løpet av de neste ti årene. Blant innbyggerne i mer landlige strøk er andelen 27 %. 1486 personer var med i studien, og datamaterialet ble samlet inn i 2013 og 2014.

Videre viser resultatene at folk i urbane strøk drikker signifikant mer alkohol og spiser signifikant mindre frukt og grønnsaker enn innbyggere i rurale strøk. Urbane innbyggere tenderer også til å ha mer av andre typer atferd som øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Derimot var det blant innbyggerne i rurale strøk forskerne fant høyest forekomst av såkalte metabolske risikofaktorer, nærmere bestemt diabetes og overvekt og fedme.

(2) I 2004 hadde 26,7 % av innbyggerne høyt blodtrykk, en andel som hadde økt til 34,6 % i 2014. Forekomsten økte i både urbane og rurale strøk, og både det systoliske og diastoliske gjennomsnittsblodtrykket økte markant i befolkningen. I løpet av perioden hadde også betydelig flere blitt klar over at de hadde høyt blodtrykk, men andelen som fikk behandling og kontroll på blodtrykket økte ikke.

Det var signifikante sammenhenger mellom høyt blodtrykk og høyere alder, høyere alkoholbruk, overvekt og diabetes både i 2004 og 2014. I 2004 fant forskerne også en sammenheng mellom høyt blodtrykk og lavt fysisk aktivitetsnivå, og mellom høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 4448 personer deltok i studien som ble gjennomført i 2004, mens 2014-resultatene baserer seg på data fra 1486 deltakere.

(3) Nesten halvparten av innbyggerne i Myanmar har høyt kolesterol, og kolesterolprofilen til folk i urbane strøk er mer ugunstig enn hos de som bor mer landlig. I urbane strøk fant forskerne høyt totalkolesterol hos 50,7 % og lave nivåer av det gode HDL-kolesterolet hos 60,6 %. I rurale områder var disse andelene henholdsvis 41,6 og 44,4 %.

Menn hadde høyere nivåer av triglyserider i blodet enn kvinner, mens kvinnene oftere hadde høye nivåer av det skadelige LDL-kolesterolet og lavere nivåer av det beskyttende HDL-kolesterolet.

Leave a reply