Abdominalt aortaaneurisme innebærer utposning på hovedpulsåren i buken, og er det vanligste aneurismet. Tilstanden oppstår som følge av at de elastiske fibrene i blodåreveggen svekkes og ikke klarer å motstå blodtrykket, og når utposningen vokser øker risikoen for at den vil sprekke. Et sprukket abdominalt aortaaneurisme gir stort blodtap og er en livstruende tilstand som krever hastekirurgi. Nå har forskere undersøkt forekomsten og dødelighet av sprukket abdominal aortaaneurisme i Stavanger-området.

Mellom 2000 og 2012 identifiserte forskerne 216 personer med sprukket abdominal aortaaneurisme innenfor nedslagsfeltet til Stavanger universitetssykehus. 196 av disse ble behandlet på sykehuset, mens 20 døde utenfor sykehus og ble diagnostisert ved hjelp av klinisk obduksjon. Tallene innebærer at hvert år fikk omtrent 11 av 100.000 personer over 30 år et slikt sprukket aneurisme. Denne insidensraten endret seg ikke signifikant mellom 2000 og 2012.

79 % av de rammede var menn, og gjennomsnittsalderen deres var 77 år. For kvinnene var gjennomsnittsalderen 87 år, signifikant høyere enn for menn. Utposningene hadde en gjennomsnittlig diameter på 7,5 centimeter. Hos 20 % av pasientene var aneurismet kjent på forhånd, og flertallet av disse var enten uegnet til å få operasjon eller ønsket det ikke selv.

16 av de 144 pasientene som ble operert døde som følge av blodtap. 52 innlagte pasienter døde uten å ha blitt operert, enten som følge av at de ikke ville opereres, ble ansett for dårlige til å kunne opereres eller døde før diagnosen ble stilt. Innen 90 dager hadde totalt 74 av de 144 pasientene omkommet, noe som tilsvarer en dødelighet på 51 %. Dersom man regner med pasientene som døde utenfor sykehus, var dødeligheten av sprukket abdominal aortaaneurisme i denne studien 68 %, som er noe lavere enn i de fleste tidligere studier og meta-analyser. Dødeligheten endret seg ikke signifikant over tid.

Leave a reply