– Våre resultater viser gunstige teoretiske koblinger mellom det å erstatte så lite som 10 minutter stillesittende tid hver dag med tid tilbragt med moderat eller intensiv fysisk aktivitet. Å erstatte stillesittende tid med lett fysisk aktivitet var derimot bare i mindre grad koblet til gunstige endringer i risikomarkører for hjerte- og karsykdom, skriver Bjørge Herman Hansen og forskerkollegene hans i den nye artikkelen publisert i Sports Medicine.

Sitter halve dagen

Samlestudien henter data fra 13 ulike studier fra Australia, USA og Europa. Barna som deltok var mellom 4 og 18 år, og aktivitetsnivået deres ble målt med et akselerometer. Totalt deltok 18 200 barn og ungdommer i de ulike studiene, og en fjerdedel av dem var enten overvektige eller hadde fedme.

Samlet sett tilbragte barna 47 % av den våkne tida si i ro. 45 % av tida var de i rolig aktivitet, mens bare 7 % av dagen gikk med til å være fysisk aktive med moderat eller høy intensitet basert på målingene fra aktivitetsmåleren. Alle studiene målte midjemål og BMI, og de fleste målte også andre kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom for å se på hvordan nivåene av de ulike risikofaktorene hang sammen med aktivitetsnivået til barna.

10 minutter endring er nok

Barna ble delt inn i tre aldersgrupper. De som var yngre enn 10 år ble kategorisert som barn, de som var mellom 10 og 15 år som ungdommer, og de som var mellom 15 og 18 år som eldre ungdommer. Forskerne laget en teoretisk modell som undersøkte hva som hadde skjedd hvis barna byttet ut 10 minutter av den tida de satt stille med 10 minutter fysisk aktivitet. Resultatene er slående:

  • Midjemål: Både hos barn, ungdommer og eldre ungdommer var det å erstatte stillesitting med 10 minutter moderat eller intensiv fysisk aktivitet forbundet med lavere midjemål. Å erstatte stillesitting med lett fysisk aktivitet var bare forbundet med lavere midjemål hos ungdommer, og dessuten i langt mindre grad enn mer intensiv aktivitet.
  • Systolisk blodtrykk: Å erstatte stillesitting med 10 minutter moderat eller intensiv aktivitet var koblet til lavere systolisk blodtrykk hos ungdommer.
  • HDL-kolesterol: Å erstatte lett aktivitet med mer anstrengende aktivitet var forbundet med høyere nivåer av det gode HDL-kolesterolet hos barn.
  • LDL-kolesterol: Det dårlige LDL-kolesterolet bedret seg både hos barn og ungdommer som erstattet stillesitting med moderat eller intensiv fysisk aktivitet i den teoretiske modellen.
  • Triglyserider: Hos ungdommer så man også en reduksjon i nivåene av fett i blodet ved å erstatte stillesitting med moderat eller intensiv aktivitet.
  • Insulin: Barn fikk lavere insulinnivåer hvis de på bekostning av stillesitting var 10 minuttter mer fysisk aktive med moderat eller høy intensitet hver dag.
  • Blodsukker: I de to eldste aldersgruppene var en slik aktivitetsendring også koblet til lavere blodsukker. Hos eldre ungdommer fant forskerne en tilsvarende, men mindre, sammenheng også ved å gå fra inaktivitet til 10 minutter mer med lett fysisk aktivitet hver dag.

– Funnene våre tyder på at treningsintensiteten som trengs for å oppnå helsefordeler på hjerte- og karsystemet må være moderat eller høyere for barn og unge. Å erstatte en hel time av tida barn sitter stille hver dag med slik aktivitet er kanskje ikke oppnåelig. 10 minutter er mer gjennomførbart, og ettersom barnefedme er en risikofaktor for senere hjerte- og karsykdom er en slik endring også av betydning for folkehelsa, skriver forskerne.

Leave a reply